Radcare

Politechnika Warszawska, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

Politechnika Warszawska jest wiodącą polską uczelnią techniczną, kształcącą ponad 36 000 studentów na 20 wydziałach. Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych (IRTM) jest jednym sześciu jednostek organizacyjnych Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych; w ciągu 47 lat swojej działalności, Instytut prowadził działalność dydaktyczną i badawczo-rozwojową w następujących obszarach związanych z tematyką Projektu: techniki radarowe i mikrofalowe, radiokomunikacja, projektowanie anten, badania pól elektromagnetycznych, inżynieria biomedyczna, techniki wysokich częstotliwości, przetwarzanie sygnałów i przetwarzanie danych pomiarowych. W Instytucie zatrudnionych jest 15 profesorów zwyczajnych i 40 adiunktów.

 

W ciągu ostatnich lat, pracownicy IRTM brali udział w wielu projektach badawczych o tematyce zbliżonej do tematyki Projektu RADCARE, m.in. w projektach dotyczących funkcjonalnego obrazowania mózgu metodą rezonansu magnetycznego, obrazowania z wykorzystaniem elektrycznych tomografów pojemnościowych, projektowania inteligentnych anten z cyfrowym formowaniem wiązki, obrazowania przy użyciu promieniowania w zakresie pasma sub-terahercowego, zastosowania technik sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego w diagnostyce medycznej. Ponadto IRTM współpracuje z licznymi podmiotami zewnętrznymi prowadzącymi działalność w zakresie miernictwa, inżynierii biomedycznej i radiokomunikacji.

 

W ramach Projektu RADCARE, zespół badaczy z IRTM odpowiedzialny był za opracowanie modułów radarowych, przeznaczonych do zastosowań w zakresie opieki zdrowotnej, oraz systemu pomiarowego opartego na tych modułach. Działania badawcze, prowadzone przez pracowników Zakładu Techniki Mikrofalowej i Radiolokacyjnej, obejmowały rozwój części sprzętowych czujników radarowych, zaś działania prowadzone przez pracowników Pracowni Cyfrowego Przetwarzania Sygnałów Pomiarowych – rozwój oprogramowania służącego do przetwarzania danych pomiarowych z tych czujników.

Szkoła Wyższa w Bergen

Centrum Badań w zakresie Opieki Zdrowotnej (Centre for Care Research) przy Wyższej Szkole w Bergen (Bergen University College), będącej od 1 stycznia 2017 roku częścią Zachodnionorweskiego Uniwersytetu Nauk Stosowanych (Western Norway University of Applied Sciences), należy do sieci centrów badawczych utworzonej w 2008 roku przez norweskie Ministerstwo Zdrowia i Opieki Zdrowotnej (Ministry of Health and Care Services). Centrum zaangażowane jest w realizację projektów o tematyce zbliżonej do tematyki Projektu RADCARE, finansowanych zarówno z funduszy Norweskiej Rady ds. Badań (Norwegian Research Council) i Zachodnionorweskich Funduszy Regionalnych (Regional Research Fund Western Norway), obejmujących m.in.: edukację rezydentów domów opieki oraz testowanie w domach opieki w Lindås nowych technik wspomagających opiekę nad osobami starszymi. Ponadto Centrum bierze udział międzynarodowych badaniach nad długoterminową opieką zdrowotną, finansowanych przez Kanadyjską Radę ds. Nauk Społecznych i Humanistycznych (Social Sciences and Humanities Research Council); badania te – zorientowane na organizację pracy i wdrażanie nowych rozwiązań – są szczególnie zbieżne z badaniami realizowanymi w ramach Projektu RADCARE.

 

Zespół z Norwegii odpowiedzialny był za: przygotowanie wstępnych wymagań funkcjonalnych stawianych systemowi, z uwzględnieniem aktualnych potrzeb i trendów zarysowujących się w obszarze sektora opieki zdrowotnej; ciągłe monitorowanie postępów w dziedzinie opieki zdrowotnej i weryfikacja założeń projektowych; nadzór nad testami opracowywanego systemu, przeprowadzanymi w specjalistycznych laboratoriach norweskiej uczelni.

Konsorcjum

Komplementarność specjalistycznej wiedzy zespołów, wchodzących w skład konsorcjum (tj. zespołów reprezentujących Politechnikę Warszawską i Szkołę Wyższą w Bergen), pozwoliła na pomyślne zakończenie wszystkich działań badawczych związanych z realizacją Projektu, a co za tym idzie – na zwiększenie przewagi konkurencyjnej w zakresie innowacyjnych rozwiązań dedykowanych opiece zdrowotnej. W ramach współpracy badacze z Politechniki Warszawskiej zajmowali się technicznymi aspektami opracowywanego sytemu monitoringu, który musiał spełniać określone wymagania funkcjonalne sformułowane przez badaczy ze Szkoły Wyższej w Bergen.

.

Warsaw University of Technology (WUT)

Warsaw University of Technology is a leading university of technology in Poland with ca. 36 000 students and many technological achievements throughout the 100 years of its history. Institute of Radioelectronics and Multimedia Technology (IR&MT) is one out of the six organisational units of the Faculty of Electronics and Information Technology. It has a 65-year-long tradition of teaching, research and development in several areas related to the RADCARE project, viz.: microwave and radar technology, radio-communications and other radio-based systems, antennas, electromagnetic analysis, biomedical engineering, high-frequency measurements, signal processing, and measurement data processing. It employs 55 professors of various categories. IR&MT is responsible for education of ca. 80 undergraduate students and ca. 90 graduate students who receive their diplomas every year. In IR&MT, numerous research projects, similar to RADCARE, have been successfully completed during last years, to mention just a few: fMRI monitoring of patients recovering from the stroke; image reconstruction in electrical tomography; new types of smart antennas with digital beam forming; sub-terahertz imaging; application of artificial intelligence in diagnostics. IR&MT is linked by a co-operation network to many external institutions – active in the field of radiocommunications, biomedical engineering and metrology – which are ready to provide topical consultation in case of necessity.

 

The responsibility of the IR&MT team in the RADCARE project was related to the implementation of impulse-radar technology in a system for monitoring elderly and disabled person, more specifically – for the development of a measurement-and-control system using radar sensors. The microwave/RF part of that system was delivered by the Department of Microwave Technique and Radiolocation (a constitutive part of IR&MT) where two major research groups were involved: experts of electromagnetic modelling and microwave hardware development group. The signal processing part of the system was delivered by the measurement data processing group (another constitutive part of IR&MT).


Bergen University College (BUC)

A research team of the Centre for Care Research – Western Norway at Bergen University College was responsible for the identification of the healthcare needs, for specification of functional limitations and requirements for technology systems to be applied in care support, as well as for laboratory test scenarios, test procedures and feedback to the team of implementers at WUT. This Centre is the research institution for the Western Health Region of Norway, and is one of five centres for care research in a national network of research centres, established by the Ministry of Health and Care Services in 2008, and supported by a the Norwegian Research Council. It is involved in several projects of great relevance for the RADCARE project, e.g. the MEDCED project being a grand-scale educational implementation study in nursing homes or the project funded by Regional Research Fund Western Norway devoted to a study of care technology try-outs in households in Lindås. The Centre is also a partner in an international study of long-term residential care, funded by the Canadian Research Council. The latter project, focused on work organisation and innovation, is of particular relevance to the RADCARE project. The Centre has established a close and good collaboration with the Faculty of Engineering at Bergen University College, and has launched a new course for home nursing care, the course supported with advanced laboratory facilities, for testing new healthcare technologies.

Consortium

The consortium is small as two experienced partners are able to carry on this research, due to very complementary competence necessary in the RadCare project. The radar will be used by technology experts from Warsaw University of Technology (Poland) to invent new ways for meeeting needs in healthcare areas identified by experts  from Bergen University College (Norway). The cooperation between BUC and WUT can greatly boost development in healthcare technologies. BUC focused on conceptual level and interface between technologies and healthcare requirements and regulations/standards. WUT contributed as the main implementer of the technology solutions to be tested at BUC.

KONTAKT / CONTACT

Promotor Projektu / Project Promoter

Politechnika Warszawska
Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych


Street, number: ul. Nowowiejska 15/19
Post code: 00-665
City: Warszawa
Voivodship: mazowieckie
Country: Poland
Phone: (22) 234-74-97, (22) 234-57-70
Fax: (22) 234-58-85
E-mail: sekret@elka.pw.edu.pl
Web-site: www.elka.pw.edu.pl

Head of the institution
Professor, PhD, DSc Jan Szmidt
E-mail: jmr@rekt.pw.edu.pl

Person responsible for scientific management of the project:
prof. dr hab. inż. Wiesław Winiecki
Phone: +48 602866422
Mobile phone: +48 602866422
Fax: +48 (22) 8255248
E-mail: w.winiecki@ire.pw.edu.pl

Person responsible for administrative and financial management of the project: Mrs. Janina Nowak
Mobile phone: +48 668204978
Fax: +48 (22) 8255248
E-mail: j.nowak@ire.pw.edu.pl

Contact person:
dr inż. Robert Łukaszewski
Mobile phone: +48 507026675
Fax: +48 (22) 8255248
E-mail: rlukaszewski@ire.pw.edu.pl

Partner Projektu / Project Partner

Bergen University College (Høgskolen i Bergen) Abbreviation - BUC (HiB)

Street, number: Nygaardsgaten 112, Postboks 7030
Post code: 5020
City: Bergen
Country: Norway
Phone: +4755587234
E-mail: Knut.Ovsthus@hib.no
Web-site: www.hib.no


Called today:


Western Norway University of Applied Sciences (Høgskulen på Vestlande)

Centre for Care Research (Senter for Omsorgsforskning)
Postbox 7030, 5020 Bergen, Norway
E-mail: Frode.Fadnes.Jacobsen@hvl.no
Web-site: www.hvl.no